Ligazóns


Universidade de Vigo


Universidade de Vigo. Información completa sobre toda a actividade académica e burocrática desta institución, ademais ofrece a peculiaridade de utilizar un soporte de idiomas a través do cal escoller a lingua desexada.
Universidade de Santiago de Compostela. A maior universidade de Galicia con información curricular das titulacións, estatutos e órganos de goberno, actividades culturais, bolsas e axudas, expediente académico, publicacións e posibilidade de consultar 500.000 títulos da Biblioteca Universitaria.

Universidade de Santiago de CompostelaInstituto Galego de Análise e Documentación Internacional
IGADI, Creado en 1991, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) é unha entidade independente e sen fins de lucro que ten por obxecto principal a investigación dos problemas internacionais e a activación de estratexias que favorezan unha maior proxección de Galicia no mundo en todos os dominios.


 


Copyright 1998-2018 Andelvirtual - Todos os dereitos reservados


Roberto Gonzalez Vazquez - Yualah TEV virtual shop system - Yualah